§1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego http://rebelios.pl jest Robert Puzio prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
  EFFECT STUDIO Puzio Robert
  ul. Heleny Radlińskiej 12
  56-400 Oleśnica
  NIP: 911-165-31-87
  REGON: 020447582
  tel. 535 91 92 91
  info[at]rebelios.pl
 2. Sklep internetowy http://rebelios.pl jest internetową platformą sprzedaży i obsługi Kupujących umożliwiającą zarówno zapoznanie się z ofertą sprzedawcy , jak i bezpośrednie składanie zamówień.
 3. Niniejszy Regulamin reguluje:

          1) sposób, rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
          2) tryb postępowania reklamacyjnego;

 1. Produkty sprzedawane w sklepie internetowym http://rebelios.pl są nowe oraz wolne o wad.
 2. Ze sklepu internetowego http://rebelios.pl korzystać mogą Kupujący mający dostęp do Internetu i urządzenia teleinformatycznego z zainstalowaną przeglądarką internetową. Wymagane jest również posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 3. Umieszczanie przez Kupującego na stronach sklepu internetowego http://rebelios.pl jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

 

§2 Konto użytkownika

 1. Rejestracja w sklepie internetowym http://rebelios.pl jest dobrowolna.
 2. W celu założenia konta użytkownika należy prawidłowo wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny pod adresem [wpisać link], zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie umożliwiającym wykonanie umowy.
 3.  Z chwilą założenia konta użytkownika zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegająca na nieodpłatnym prowadzeniu przez sprzedawcę konta użytkownika oraz umożliwieniu Kupującemu korzystania z dostępnych funkcjonalności, tj. zarządzanie danymi osobowymi Kupującego, składanie zamówień, wgląd w status złożonych zamówień oraz historię zamówień.
 4. Kupujący może każdorazowo logować się na założone konto użytkownika korzystając z adresu poczty elektronicznej wskazanego podczas rejestracji, jak i wskazanego wtedy hasła.
 5. Konto użytkownika na pisemny wniosek Kupującego może zostać usunięte, co skutkuje wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną po upływie 14 dni od otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 6. Uporczywe naruszanie Regulaminu, jak i wykorzystywanie konta użytkownika niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa może skutkować wypowiedzeniem umowy przez sprzedawcę po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu Kupującego do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. W takim wypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez sprzedawcę oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

 

§3 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Zamówienia mogą składać zarejestrowani i niezarejestrowani Kupujący przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem sklepu internetowego http://rebelios.pl.
 2. Złożenie zamówienia (wybór przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ) jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Umowa kupna-sprzedaży dla produktów z kategorii WŁASNY NADRUK zostaje zawarta w momencie pisemnego zatwierdzenia przez Kupującego projektu przygotowanego przez sprzedawcę.
 4. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży za pośrednictwem elektronicznego formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą realizacji zamówienia za jego pośrednictwem.
 5. Umowa kupna-sprzedaży może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

 

§4 Realizacja zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia dla produktów z aktualnej oferty zaprezentowanej w sklepie internetowym http://rebelios.pl trwa do 3 dni roboczych i jest liczony od dnia:

          1) zawarcia umowy kupna-sprzedaży – w przypadku wyboru płatności przy odbiorze;
          2) uznania środków na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym sprzedawcy – w przypadku wyboru płatności przelewem lub płatności za pośrednictwem Dotpay.pl.

 1. Termin realizacji zamówienia dla produktów z kategorii WŁASNY NADRUK trwa do 5 dni roboczych i jest liczony zgodnie z regułą wskazaną w ust. 1 powyżej.
 2. Termin, o którym mowa w ust. 1 i 2 może ulec wydłużeniu do 14 dni roboczych z przyczyn niezależnych od sprzedawcy, o czym sprzedawca poinformuje Kupującego. W tej sytuacji Kupujący może odstąpić od umowy w ciągu 24h od momentu powzięcia powyższej informacji.
 3. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy, o którym mowa w §6 ust. 2.
 4. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
 5. Informacja o wysyłce przekazywana jest do Kupującego drogą e-mailową.

 

§5 Oferta Sprzedawcy i ceny towarów

 1. Sprzedawca zamieszcza na podstronach sklepu internetowego http://rebelios.pl ofertę zawierającą wzory nadruków nanoszonych następnie na odzież zgodnie z zamówieniem Kupującego (odzież z nadrukiem), a także odzież bez nadruków.
 2. Odzież z nadrukiem produkowana jest na specjalne zamówienie Kupującego zgodnie z jego specyfikacją i zindywidualizowanymi potrzebami.
 3. Ceny zawierają podatek VAT i podawane są w polskich złotych.
 4. Ceny produktów nie obejmują kosztów wysyłki, o których mowa w §6 ust. 3.
 5. Informacje o produktach i wzory umieszczone na podstronach sklepu internetowego http://rebelios.pl, w szczególności opisy, parametry oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 6. Kupujący dokonuje zakupu produktu według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujący dostawy. Powyższe nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 8. Tabela rozmiarów produktów odzieżowych oferowanych przez sklep internetowy http://rebelios.pl dostępna jest na każdej stronie produktowej. Kupujący przed dokonaniem zamówienia jest zobowiązany do zapoznania się z nią.

 

§6 Formy płatności i dostawa

 1. Wysyłka zamówienia odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej – przesyłka polecona ekonomiczna. Na wniosek Kupującego - za pośrednictwem kuriera DHL lub przesyłki poleconej priorytetowej (Poczta Polska).
 2. Czas realizacji dostawy może wynosić dla:

1)  Poczta Polska - przesyłka ekonomiczna, czas dostawy 3-5 dni roboczych;
2)  Poczta Polska - przesyłka priorytetowa, czas dostawy 1-2 dni roboczych;
3)  Przesyłka kurierska, czas dostawy 1-2 dni roboczych.

 1. Cennik dostaw dostępny jest pod adresem: https://rebelios.pl/cms/koszty-i-czas-dostawy
 2. Dostępne formy płatności za zamówione towary:

1)  za pobraniem (płatne przy odbiorze);
2)  przelewem bankowym na konto właściciela sklepu internetowego http://rebelios.pl;
3)  płatność za pośrednictwem systemu Dotpay.pl.

 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. Regulamin dokonywania wpłat w serwisie Dotpay.pl dostępny jest na stronie internetowej: https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§7 Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada w stosunku do Kupującego będącego konsumentem na zasadach określonych w dziale II Kodeksu Cywilnego (rękojmia; Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) za:

1)  wady fizyczne produktu, które istniały w produkcie w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w produkcie w tej samej chwili;
2)  wady prawne.

 1. Zalecany sposób składnia reklamacji to kierowanie zgłoszenia reklamacyjnego poprzez formularz kontaktowy umieszczony w dziale KONTAKT.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Stanowisko sprzedawcy w sprawie reklamacji zostanie wysłane do Konsumenta drogą elektroniczną, chyba, że Konsument zastrzeże inną formę.
 3. Rękojmia za wady produktu zostaje wyłączona w stosunku do Kupujących niebędących konsumentami.
 4. Odzież z nadrukiem powinna być konserwowana zgodnie z informacjami zamieszczonymi pod adresem https://rebelios.pl/cms/o-koszulkach

 

§8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827  z późn. zm.), Kupujący będący konsumentem składając stosowne oświadczenie może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni liczonych od dnia:

1)  wydania produktu - odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży;
2)  zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w przypadku pozostałych umów, o których mowa w niniejszym regulaminie.

 1. Wzór oświadczenia zamieszczony jest tutaj: KLIKNIJ
 2. Prawo do zwrotu produktu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 nie przysługuje w przypadku zamówienia indywidualnego (o właściwościach produktu określonych przez Konsumenta lub ściśle związanych z jego osobą – zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta).
 3. Zwracany produkt musi być w stanie niezmienionym. W przypadku przekroczenia zasad prawidłowego zapoznania się z zakupionym towarem Konsument może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru.
 4. Koszt zwrotu produktu spoczywa bezpośrednio na Konsumencie.
 5. Zwrot kosztów świadczenia (koszt towaru + koszt najtańszego zwykłego sposobu wysyłki) następuje nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania zwrotu płatności do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§9 Newsletter Sklepu Internetowego

 1. Newsletter są to informacje marketingowe przesyłane przez sprzedawcę drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kupującego dotyczące m.in. nowych produktów oraz promocji.
 2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do Kupujących, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania.
 3. Korzystanie z Newslettera jest możliwe po wyrażeniu zgody przez Kupującego na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę w zakresie umożliwiającym wykonanie umowy.
 4. Usługi Newslettera świadczone są nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony.
 5. Kupujący na pisemny wniosek ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z Newslettera.

 

§10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem: https://rebelios.pl/cms/regulamin i w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od {wpisać datę].
 4. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Kupującego poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze sklepu internetowego http://rebelios.pl.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku:

1)  zmian przepisów prawa w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu lub
2)  zmian z zakresie prowadzonej przez sprzedawcę działalności, tj. zmiany profilu działalności, formy prawnej czy nazwy przedsiębiorcy oraz wprowadzenie nowej usługi.

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Kupującego o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 2. Zamówienia będą realizowane zgodnie z treścią Regulaminu obowiązującą w momencie zawierania umowy.
 3. W przypadku braku zgody na zmienione postanowienia Regulaminu, Kupujący może żądać w formie pisemnej usunięcia jego konta ze sklepu internetowego http://rebelios.pl.
 4. Wszystkie produkty, grafiki, zdjęcia i treści prezentowane w sklepie internetowym http://rebelios.pl zamieszczone są w nim za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich. Wykorzystywanie tych materiałów bez zgody Właściciela sklepu internetowego http://rebelios.pl, dla jakichkolwiek celów, odpłatnych czy też nie, jest naruszeniem prawa autorskiego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostanie poddane sądom właściwym ze względu na siedzibę sprzedawcy.
 6. Wszelkie spory z Konsumentami będą rozstrzygane polubownie, w przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu polubownie, będzie on rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 7. Szczegółowe informacje dotyczące polubownego rozstrzygania sporów z Konsumentem zawarte są w siedzibach oraz na stronach internetowych:

1)  powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;
2)  organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
3)  Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
4)  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem  danych osobowych Kupujących jest Robert Puzio działający pod firmą EFFECT STUDIO Puzio Robert wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez  Burmistrza Oleśnicy pod numerem 8029/2007, która dokonuje przetwarzania  danych osobowych Kupujących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29  sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 r. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204,  z późn. zm.).
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, , jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie:

1)  niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
2)  umożliwiającym realizację składanych zamówień;
3)  umożliwiającym przeprowadzanie postępowania reklamacyjnego;
4)  umożliwiającym wysyłanie informacji marketingowych za pośrednictwem Newslettera.

 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich oraz od innych zagrożeń określonych niniejszą ustawą.
 2. Administrator zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawa żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.

 

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis (tutaj http://rebelios.pl) nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Cookies - niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Ograniczenie lub wyłączenie dostępu plików cookies do swojego urządzenia może wpłynąć na działanie niektórych funkcji na stronie internetowej, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

W naszym sklepie wykorzystujemy ciasteczka. Ty również je wykorzystujesz chociaż często o tym nie wiesz. Nie ma w tym nic złego. Ciastka to samo dobro. Jeżeli jednak nie zgadzasz się na ciastka to niestety nie będziesz mógł dokonać u nas żadnego zakupu. Takie życie. Polityka cookies

Zamknij